This is the old website of Pokhara Sub Metropolitan City. Pokhara Sub Metropolitian City and Lekhnath Municipality was merged into Pokhara Lekhnath Metropolitan City. For latest content, please visit pokharalekhnathmun.gov.np.

आ.व २०७४/०७५ को लागि पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको घर नक्शा पासको दररेट

आ.व २०७४/०७५ को लागि पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको घर नक्शा पासको दररेट