तालिम, गोष्ठी , कार्यशाला तथा अध्ययन भ्रमण खर्च सम्बन्धि निर्देशिका, २०७४