नगर प्रमुख श्री मान बहादुर जि. सी. ब्रिक्ष रोपन कार्यक्रममा सरिग हुदै