पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका प्रथम नगर सभा नीति तथा कार्यक्रम