पो.ले.म.न.पा. कार्यालयको पुन: प्रयोग योग्य सामाग्रीहरुको निकाशी कर सम्बन्धि बोलपत्र आवब्हनको सुचना