कुम बहादुर तामाङ्

Photo: 
पदाधिकारी वा कर्मचारी: 
Staff