मसलन्द सामाग्रीहरु,छपाइ सामाग्रीहरु,गाडीहरुकाे स्पेयर पार्टसहरु र विधुत सामाग्री खरिद सम्वन्धी शिलबन्दी बाेलपत्रकाे सूचना

Supporting Documents: