News & Events/समाचार

योजना सम्बन्धी सूचना

योजना सम्बन्धी सूचना 

कर्मचारीहरुमा निर्देशन

आ.व २०७४/०७५ को लागि पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको घर नक्शा पासको दररेट

आ.व २०७४/०७५ को लागि पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको घर नक्शा पासको दररेट

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका प्रथम नगर सभा नीति तथा कार्यक्रम

नगर कार्यपालिकाको निर्णय

निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा

कर्मचारीलाई दिइएको निर्देशन सम्बन्धमा

२०७४ साल बैसाख महिनाको दोस्रो हप्ताको प्रगति विवरण

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत ज्यू बाट प्रस्तुत गर्नुभएको महानगरपालिकाको व्यवस्थापन एवं सुधारका कार्य योजनाहरु

निर्देशन सम्वन्धमा

निर्देशन सम्वन्धमा

Pages