सुबिधा तथा नगर कर

आ.व २०७४/०७५ को लागि पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको करको दररेट

आ.व २०७४/०७५ को लागि पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको करको दररेट

अा.ब.०७४/०७५ काे सरसफाइ सेवा शुल्क विवरण

आ.ब.२०७४/०७५ का लागि कर तथा शुल्कहरुकाे दर

आ.ब. २०७४/७५ काे एकिकृत सम्पती करकाे दर

एकिकृत सम्पति कर : परिचय एवम् दर रेट

कर तथा शुल्कहरूकाे दर

सर सफाइ सेवा शुल्क विवरण