नक्सा पास प्रक्रिया अनलाईन सेवाबाट भइरहेको छ समर्थन र सहयोगका लागि सबैलाई धन्यवाद!!!