सूचना

पोखरा महानगरपालिकाको पार्किङ्ग शुल्क संकलन सम्बन्धि पुनः बोलपत्र आव्हानको सूचना