FAQs Complain Problems

सूचना

जीवितसंगको नाता प्रमाणित

लाग्ने समय: 
लाग्ने समय: सोही दिन सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष / सदस्य / सचिवले सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
फोटो राखेर अंग्रेजीमा रु. ६०० फोटो नराखी रु. ४०० नेपालीमा रु. ३००
आवश्यक कागजातहरु: 

१) निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणको प्रतिलिपी

२) नाता खुल्ने प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

३) पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति

४) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

५) सर्जमिन गरि बुफ्नु पर्ने भए साक्षी बस्ने ७ जनाको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

प्रक्रिया: 

१) निवेदन सहितको तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने

२) वडा अध्यक्ष÷सदस्य÷ सचिवले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

३) निवेदन दर्ता गर्ने

४) तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरि सिफारिस तयार गर्ने

५) निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

६) चलानी गरि निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने