FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज प्रकार
आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को वार्षिक निति तथा कार्यक्रम ८०/८१ 06/23/2024 - 16:10 PDF icon बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०८१-८२ आषाढ ९.pdf नीति
भाग १ खण्ड ७ संख्या १३ पोखरा महानगरपालिका भवन नियमित तथा अभिलेखिकरण सम्वन्धी कार्यविधि , २०८० ८०/८१ 04/09/2024 - 16:30 PDF icon १३. पोखरा महानगरपालिका भवन नियमित तथा अभिलेखिकरण सम्वन्धी.pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
पोखरा महानगरपालिका भवन तथा पूर्वाधार निर्माण मापदण्ड २०८० ८०/८१ 02/26/2024 - 12:57 PDF icon १०. पोखरा महानगरपालिका भवन तथा पूर्वाधार निर्माण मापदण्ड २०८०.pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
पोखरा महानगरपालिका आकस्मिक कोष कायविधि ऐन, २०७९ ७९/८० 02/07/2024 - 13:50 PDF icon barsha 6 Bhag 1 khanda 76 पोखरा महानगरपालिका आकस्मिक कोष कायविधि ऐन, २०७९.pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
भाग २ खण्ड ०७ २३ औ कार्यपालिका बैठक निर्णय सार्वजनिक राजपत्र ८०/८१ 11/06/2023 - 13:23 PDF icon ११. २३ औ बैटक निर्णय सार्वजनिक.pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
वर्ष ६ खण्ड ७६ मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार नियन्त्रण समिति तथा गठन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 11/02/2023 - 15:02 PDF icon barsha 6 bhag 2 khanda 76 मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार नियन्त्रण समिति तथा गठन कार्यविधि २०७९.pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
भाग २ खण्ड ७ संख्या ९ कर्मचारीको पदस्थापन सरूवा तथा कामकाजमा खटाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० ८०/८१ 10/17/2023 - 17:07 PDF icon ९. कर्मचारीको पदस्थापन सरूवा तथा कामकाजमा खटाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०.pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
भाग २ खण्ड ७ संख्या ८ भूमिगत जलश्रोत उपयोग सम्बन्धि कार्यविधि,२०८० ८०/८१ 10/17/2023 - 17:06 PDF icon ८. भूमिगत जलश्रोत उपयोग सम्बन्धि कार्यविधि,२०८०.pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
भाग १ खण्ड ७ संख्या ५ आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 10/17/2023 - 17:05 PDF icon ५. आर्थिक ऐन २०८०.pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
भाग २ खण्ड ७ संख्या ०४ पोखरा महानगरपालिकाको भवन नियमित तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 09/19/2023 - 12:59 PDF icon ४. पोखरा महानगरपालिकाको भवन नियमित तथा अभिलेखीकरण.pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
भाग २ खण्ड ७ संख्या ०३ सल्लाहकार परिषद् (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 09/19/2023 - 12:58 PDF icon ३. सल्लाहकार परिषद् (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८०.pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
भाग १ खण्ड ७ संख्या ०७ कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०८० ८०/८१ 09/19/2023 - 12:02 PDF icon ७. कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०८०.pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
भाग १ खण्ड ७ संख्या ०६ विनियोजन ऐन २०८० ८०/८१ 09/19/2023 - 12:02 PDF icon ६ पोखरा महानगरपालिका विनियोजन ऐन, २०८०.pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को वार्षिक निति तथा कार्यक्रम ७९/८० 06/26/2023 - 13:35 PDF icon वार्षिक निति तथा कार्यक्रम २०८०-८१.pdf नीति
भाग २ खण्ड ७ संख्या ०२ विद्यालय साझेदारीमा सामाग्री खरिद तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ७९/८० 05/21/2023 - 11:05 PDF icon विद्यालय साझेदारीमा सामाग्री खरिद तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० भाग २ संख्या २.pdf कार्यविधि
भाग २ खण्ड ७ संख्या ०१ मेलमिलाप केन्द्र संचालन कार्यविधि , २०८० ७९/८० 05/21/2023 - 11:04 PDF icon मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf कार्यविधि
barsha 6 bhag 1 khanda 81 सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन,२०७५ (तेस्रो स_ंशोधन) २०७९ ७९/८० 04/03/2023 - 09:54 PDF icon barsha 6 bhag 1 khanda 81 सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन,२०७५ (तेस्रो स_ंशोधन) २०७९.pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
भाग २ खण्ड ७० पोखरा महानगरपालीकाको आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका, २०७९ ७९/८० 02/03/2023 - 10:32 PDF icon barsha 6 bhag 2 khanda 70 पोखरा महानगरपालीकाको आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका, २०७९.pdf निर्देशिका
barsha 6 bhag 2 khanda 63 पोखरा महानगरपालिका सक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि २०७९ ७९/८० 01/30/2023 - 14:10 PDF icon Khanda 63 सक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि २०७९.pdf कार्यविधि
भाग २ खण्ड ६९ अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य सञ्चालन कार्यविधि–२०७९ ७९/८० 11/28/2022 - 09:02 PDF icon barsha 6 Bhag 2 khanda 69 अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य सञ्चालन कार्यविधि–२०७९.pdf कार्यविधि
भाग २ खण्ड ६६ महानगर स्वास्थ्य समिति कार्यविधि ७९/८० 11/03/2022 - 14:13 PDF icon barsha 6 bhakg 2 khanda 66 महानगर स्वास्थ्य समिति कार्यविधि.pdf कार्यविधि
भाग २ खण्ड ६५ व्यवसाय प्रवर्दन केन्द्र संचालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 11/03/2022 - 14:13 PDF icon barsha 6 bhag 2 khanda 65 व्यवसाय प्रवर्दन केन्द्र संचालन कार्यविधि २०७९ ..pdf कार्यविधि
Bhag 2 Kahnda 62 स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 09/04/2022 - 13:06 PDF icon Bhag 2 Kahnda 62 स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७९.pdf कार्यविधि
भाग १ खण्ड ७५ आर्थिक ऐन २०७९ ७९/८० 09/01/2022 - 14:38 PDF icon भाग १ खण्ड ७५ आर्थिक ऐन २०७९.pdf ऐन
Bhag 2 Khanda 2 विधायन समिति नियामावली ७४/७५ 07/19/2022 - 15:06 PDF icon Bhag 2 Khanda 2 विधायन समिति नियामावली.pdf नियमावली
Bhag 2 Khanda 57 गैर सरकारी संस्था निर्देशिका ७८/७९ 06/28/2022 - 12:05 PDF icon Bhag 2 Khanda 57 गैर सरकारी संस्था निर्देशिका.pdf निर्देशिका
Bhag 2 Khanda 61 मापदण्ड सम्बन्धी बनेको आवश्यक नियम, २०७५ दोश्रो शंसोधन ७८/७९ 06/27/2022 - 11:31 PDF icon Bhag 2 Khanda 61 मापदण्ड सम्बन्धी बनेको आवश्यक नियम, २०७५ दोश्रो शंसोधन.pdf नियमावली
Bhag 2 Khanda 60 जलश्रोत तथा मूहान दर्ता २०७८ ७८/७९ 06/27/2022 - 11:31 PDF icon Bhag 2 Khanda 60 जलश्रोत तथा मूहान दर्ता २०७८.pdf कार्यविधि
Bhag 2 Khanda 59 पोखरा महानगरपालिका अपाङ्गता संजाल गठन निर्देशिका २०७८ ७८/७९ 06/27/2022 - 11:30 PDF icon Bhag 2 Khanda 59 पोखरा महानगरपालिका अपाङ्गता संजाल गठन निर्देशिका २०७८.pdf निर्देशिका
Bhag 2 Khanda 56 न्युनतमा समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी २०७८ ७८/७९ 06/27/2022 - 11:29 PDF icon Bhag 2 Khanda 56 न्युनतमा समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद तथा व्यवस्थापन.pdf कार्यविधि

Pages