FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज प्रकार
भाग २ खण्ड ७ संख्या ०२ विद्यालय साझेदारीमा सामाग्री खरिद तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ७९/८० 05/21/2023 - 11:05 PDF icon विद्यालय साझेदारीमा सामाग्री खरिद तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० भाग २ संख्या २.pdf कार्यविधि
भाग २ खण्ड ७ संख्या ०१ मेलमिलाप केन्द्र संचालन कार्यविधि , २०८० ७९/८० 05/21/2023 - 11:04 PDF icon मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf कार्यविधि
barsha 6 bhag 1 khanda 81 सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन,२०७५ (तेस्रो स_ंशोधन) २०७९ ७९/८० 04/03/2023 - 09:54 PDF icon barsha 6 bhag 1 khanda 81 सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन,२०७५ (तेस्रो स_ंशोधन) २०७९.pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
भाग २ खण्ड ७० पोखरा महानगरपालीकाको आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका, २०७९ ७९/८० 02/03/2023 - 10:32 PDF icon barsha 6 bhag 2 khanda 70 पोखरा महानगरपालीकाको आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका, २०७९.pdf निर्देशिका
barsha 6 bhag 2 khanda 63 पोखरा महानगरपालिका सक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि २०७९ ७९/८० 01/30/2023 - 14:10 PDF icon Khanda 63 सक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि २०७९.pdf कार्यविधि
भाग २ खण्ड ६९ अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य सञ्चालन कार्यविधि–२०७९ ७९/८० 11/28/2022 - 09:02 PDF icon barsha 6 Bhag 2 khanda 69 अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य सञ्चालन कार्यविधि–२०७९.pdf कार्यविधि
भाग २ खण्ड ६६ महानगर स्वास्थ्य समिति कार्यविधि ७९/८० 11/03/2022 - 14:13 PDF icon barsha 6 bhakg 2 khanda 66 महानगर स्वास्थ्य समिति कार्यविधि.pdf कार्यविधि
भाग २ खण्ड ६५ व्यवसाय प्रवर्दन केन्द्र संचालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 11/03/2022 - 14:13 PDF icon barsha 6 bhag 2 khanda 65 व्यवसाय प्रवर्दन केन्द्र संचालन कार्यविधि २०७९ ..pdf कार्यविधि
Bhag 2 Kahnda 62 स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 09/04/2022 - 13:06 PDF icon Bhag 2 Kahnda 62 स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७९.pdf कार्यविधि
भाग १ खण्ड ७५ आर्थिक ऐन २०७९ ७९/८० 09/01/2022 - 14:38 PDF icon भाग १ खण्ड ७५ आर्थिक ऐन २०७९.pdf ऐन
Bhag 2 Khanda 2 विधायन समिति नियामावली ७४/७५ 07/19/2022 - 15:06 PDF icon Bhag 2 Khanda 2 विधायन समिति नियामावली.pdf नियमावली
Bhag 2 Khanda 57 गैर सरकारी संस्था निर्देशिका ७८/७९ 06/28/2022 - 12:05 PDF icon Bhag 2 Khanda 57 गैर सरकारी संस्था निर्देशिका.pdf निर्देशिका
Bhag 2 Khanda 61 मापदण्ड सम्बन्धी बनेको आवश्यक नियम, २०७५ दोश्रो शंसोधन ७८/७९ 06/27/2022 - 11:31 PDF icon Bhag 2 Khanda 61 मापदण्ड सम्बन्धी बनेको आवश्यक नियम, २०७५ दोश्रो शंसोधन.pdf नियमावली
Bhag 2 Khanda 60 जलश्रोत तथा मूहान दर्ता २०७८ ७८/७९ 06/27/2022 - 11:31 PDF icon Bhag 2 Khanda 60 जलश्रोत तथा मूहान दर्ता २०७८.pdf कार्यविधि
Bhag 2 Khanda 59 पोखरा महानगरपालिका अपाङ्गता संजाल गठन निर्देशिका २०७८ ७८/७९ 06/27/2022 - 11:30 PDF icon Bhag 2 Khanda 59 पोखरा महानगरपालिका अपाङ्गता संजाल गठन निर्देशिका २०७८.pdf निर्देशिका
Bhag 2 Khanda 56 न्युनतमा समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी २०७८ ७८/७९ 06/27/2022 - 11:29 PDF icon Bhag 2 Khanda 56 न्युनतमा समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद तथा व्यवस्थापन.pdf कार्यविधि
Bhag 2 Khanda 55 पोखरा महानगरपालका खेलकूद संचालन खर्च निर्देशिका,२०७८ ७८/७९ 06/27/2022 - 11:28 PDF icon Bhag 2 Khanda 55 पोखरा महानगरपालका खेलकूद संचालन खर्च निर्देशिका,२०७८.pdf निर्देशिका
Bhag 2 Khanda 54 पशु विकास कार्यक्रम अनुदान कार्यविधी २०७५ (पहिलो संशोधन ) ७८/७९ 06/27/2022 - 11:27 PDF icon Bhag 2 Khanda 54 पशु विकास कार्यक्रम अनुदान कार्यविधी २०७५ (पहिलो संशोधन ).pdf कार्यविधि
Bhag 2 Khanda 52 विद्युतीय सूचना पाटी मार्फत विज्ञापन सामग्री प्रसारण गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ ७८/७९ 06/27/2022 - 11:27 PDF icon Bhag 2 Khanda 52.pdf अन्य
भाग १ खण्ड ७४ पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७६ (पहिलो संशोधन) ७८/७९ 04/04/2022 - 08:09 PDF icon भाग १ खण्ड ७४ पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७६ (पहिलो संशोधन).pdf ऐन
भाग १ खण्ड ७३ खेलकुद विकास ऐन २०७५ ( दोश्रो संशोधन ) ७८/७९ 04/04/2022 - 08:08 PDF icon भाग १ खण्ड ७३ खेलकुद विकास ऐन २०७५ ( दोश्रो संशोधन ).pdf ऐन
भाग १ खण्ड ७१ बालबालिको अधिकार व्यवस्थित गर्ने ऐन २०७४ (दोश्रो संशोधन) ७८/७९ 04/04/2022 - 08:06 PDF icon भाग १ खण्ड ७१ बालबालिको अधिकार व्यवस्थित गर्ने ऐन २०७४ (दोश्रो संशोधन).pdf ऐन
Bhag 1 Barsha 5 Khanda 72 नगर प्रहरी व्यवस्थापन ऐन, २०७५ (दोस्रो शंसोधन) ७८/७९ 03/27/2022 - 15:08 PDF icon Bhag 1 Barsha 5 Khanda 72 नगर प्रहरी व्यवस्थापन ऐन, २०७५ (दोस्रो शंसोधन).pdf ऐन
वर्ष ५ भाग १ खण्ड ७० कर्मचारी सेवा ऐन ७८/७९ 01/27/2022 - 10:42 PDF icon वर्ष ५ भाग १ खण्ड ७० कर्मचारी सेवा ऐन.pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
Bhag 1 Khanda 69 पेाखरा महानगरपालिका बालबालिकाको अधिकार व्यवस्थित गन बनेको ऐन २०७४ पहिलो संशोधन विधेयक २०७७ ७७/७८ 06/06/2021 - 14:03 PDF icon Bhag 1 Khanda 69 बालबालिकाको अधिकार ऐन २०७४ पहिलो संशोधन विधेयक २०७७.pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 68 पेाखरा महानगरपालिका फोहोरमैला व्यवस्थापन नियामावली २०७४ पहिलो संशोधन ७७/७८ 06/06/2021 - 14:03 PDF icon Bhag 1 Khanda 68 पेाखरा महानगरपालिका फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७४ पहिलो संशोधन.pdf नियमावली
Bhag 1 Khanda 67 पेाखरा महानगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) एेन २०७४ दोश्रो संशोधन ७७/७८ 06/06/2021 - 14:02 PDF icon Bhag 1 Khanda 67 पेाखरा महानगरपालिका न्यायिक समिति एेन २०७४ दोश्रो संशोधन.pdf ऐन
Bhag 1 khanda 66 शहरी योजना आयोग गठन नियमावली दोश्रो संशोधन ७७/७८ 06/06/2021 - 14:01 PDF icon Bhag 1 khanda 66 शहरी योजना आयोग गठन नियमावली दोश्रो संशोधन.pdf नियमावली
Bhag 1 Khanda 65 नगर प्रहरी ऐन (पहिलो संशोधन ) ७७/७८ 06/06/2021 - 14:01 PDF icon Bhag 1 Khanda 65 नगर प्रहरी ऐन (पहिलो संशोधन ).pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 64नगर कार्यपालिका निर्णय आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण (पहिलो संशोधन ) ७७/७८ 06/06/2021 - 14:00 PDF icon Bhag 1 Khanda 64 नगर कार्यपालिका निर्णय आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण (पहिलो संशोधन ).pdf अन्य

Pages