FAQs Complain Problems

विज्ञापन कर

लाग्ने समय: 
लाग्ने समय: सोही दिन सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष / सदस्य / सचिवले सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
साइज अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

१) निवेदन पत्र र संस्थाको प्रमाणित कागजात

२) सम्बन्धित स्थानीय तहमा तिर्न बुझाउन पर्ने व्यवसाय र अन्य करको प्रमाणित प्रतिलिपी

प्रक्रिया: 

१) वडा अध्यक्ष÷सदस्य÷ सचिवले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

२) तोकिएको कर्मचारीले कर निर्धारण तयार गरि वडा अध्यक्ष÷सदस्य÷सचिव समक्ष पेश गर्ने

३) निवेदकले तोकिएको कर बुझाउने

४) चलानी गरि निवेदकलाई कर निर्धारण पत्र उपलब्ध गराउने