FAQs Complain Problems

स्थानीय राहत विवरण सम्बन्धमा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पोखरा महानगरपालिका वडा कार्यालयको समन्वयमा विभिन्न संघ संस्था तथा व्यक्तिहरुबाट वितरण गरिएको राहतको विवरण

७६/७७ 05/13/2020 - 08:47 PDF icon ward 4.pdf, PDF icon ward 6.pdf, PDF icon ward 7.pdf, PDF icon ward 13 list.pdf, PDF icon ward 14.pdf, PDF icon ward 17.pdf, PDF icon ward 18.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १३ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 05/11/2020 - 14:52 PDF icon 13.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ६ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 05/11/2020 - 14:55 PDF icon 6.pdf

मिति २०७७ वैशाख १७ गते सम्म पोखरा महानगरपालिका कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न वडा कार्यालयबाट वितरण गरिएका राहतका विवरण

७६/७७ 04/29/2020 - 16:32

मिति २०७७ वैशाख १४ गते सम्म पोखरा महानगरपालिका कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न वडा कार्यालयबाट वितरण गरिएका राहतका विवरण

७६/७७ 04/26/2020 - 15:37

मिति २०७७ वैशाख १२ गते सम्म पोखरा महानगरपालिका कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न वडा कार्यालयबाट वितरण गरिएका राहतका विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 16:03

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २८ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 15:45 PDF icon वडा नं. २८.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३३ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 15:50 PDF icon वडा नं. ३३.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २५ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 15:06 PDF icon वडा न. २५.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३१ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 15:48 PDF icon वडा नं. ३१.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३० राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 15:54 PDF icon वडा नं. ३०.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २६ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 15:44 PDF icon वडा नं. २६.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३२ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 15:48 PDF icon वडा नं. ३२.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ८ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 14:13 PDF icon 8.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २४ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 14:53 PDF icon वडा नं. २४.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १६ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 14:35 PDF icon 16.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ४ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 14:12 PDF icon वडा नं. ४.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २१ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 14:49 PDF icon वडा नं. २१.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ९ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 14:26 PDF icon वडा नं. ९.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १८ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 14:41 PDF icon 18.pdf

Pages