FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज प्रकार
Bhag 2 Khanda 24 पोखरा महानगरपालिकाको पशु विकास अनुदान कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:35 PDF icon Bhag 2 Khanda 24 पोखरा महानगरपालिकाको पशु विकास अनुदान कार्यविधि २०७५.pdf कार्यविधि
Bhag 1 Khanda 25 पोखरा महानगरपालिका खेलकुद विकास ऐन २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:34 PDF icon Bhag 1 Khanda 25 पोखरा महानगरपालिका खेलकुद विकास ऐन २०७५.pdf ऐन
Bhag 2 Khanda 21 पोखरा महानगरपालिकामा स्वास्थ्य संस्था दर्ता ,नविकरण स्तोरान्नती तथा सेवा थप सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:33 PDF icon Bhag 2 Khanda 21 पोखरा महानगरपालिकामा स्वास्थ्य संस्था दर्ता ,नविकरण स्तोरान्नती तथा सेवा थप.pdf कार्यविधि
Bhag 1 Khanda 32 पोखरा महानगरपालिकाको पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:32 PDF icon Bhag 1 Khanda 32 पोखरा महानगरपालिकाको पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 31 पोखरा महानगरपालिकाको नगर प्रहरी व्यवस्थापन ऐन २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:32 PDF icon Bhag 1 Khanda 31 पोखरा महानगरपालिकाको नगर प्रहरी व्यवस्थापन ऐन २०७५.pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 30 पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:31 PDF icon Bhag 1 Khanda 30 पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७५.pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 29 पोखरा महानगरपालिका आर्थिक ऐन २०७५ ( संशोधन) ७५/७६ 04/21/2019 - 14:27 PDF icon Bhag 1 Khanda 29 पोखरा महानगरपालिका आर्थिक ऐन २०७५ ( संशोधन).pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 33 पोखरा महानगरपालिका शुसासन ऐन २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:27 PDF icon Bhag 1 Khanda 33 पोखरा महानगरपालिका शुसासन ऐन २०७५.pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 27 पोखरा महानगरपालिका पदाधिकारीको आचार संहिता २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:26 PDF icon Bhag 1 Khanda 27 पोखरा महानगरपालिका पदाधिकारीको आचार संहिता २०७५.pdf आचार संहिता
Bhag 1 Khanda 26 पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको आचार संहिता २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:26 PDF icon Bhag 1 Khanda 26 पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको आचार संहिता २०७५.pdf आचार संहिता
Bhag 2 Khanda 20 पोखरा महानगरपालिका घ वर्गको निर्माण ईजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि ( पहिलो संशोधन) ७५/७६ 04/01/2019 - 18:56 PDF icon Bhag 2 Khanda 20 पोखरा महानगरपालिका घ वर्गको निर्माण ईजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि ( पहिलो संशोधन).pdf कार्यविधि
Bhag 2 Khanda 19 पोखरा महानगरपालिका नगर युवा परिषद संचालन कार्यविधि ( पहिलो संशोधन) ७५/७६ 04/01/2019 - 18:54 PDF icon Bhag 2 Khanda 19 पोखरा महानगरपालिका नगर युवा परिषद संचालन कार्यविधि ( पहिलो संशोधन).pdf कार्यविधि
Bhag 1 Khanda 24 पोखरा महानगरपालिका सहकारी ऐन ७५/७६ 04/01/2019 - 18:50 PDF icon Bhag 1 Khanda 24 पोखरा महानगरपालिका सहकारी ऐन.pdf ऐन
Bhag 2 Khanda 18 पोखरा महानगरपालिकाको मापदण्ड सम्बन्धी बनेको आवश्यक नियम ७५/७६ 02/20/2019 - 15:15 PDF icon Bhag 2 Khanda 18 पोखरा महानगरपालिकाको मापदण्ड सम्बन्धी बनेको आवश्यक नियम.pdf अन्य
Bhag 2 Khanda 17 पोखरा महानगरपालिका अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि ७५/७६ 01/31/2019 - 15:51 PDF icon Bhag 2 Khanda 17 पोखरा महानगरपालिका अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि.pdf कार्यविधि
Bhag 2 Khanda 16 नगर युवा परिषद संचालन कार्यविधि ७५/७६ 01/06/2019 - 15:46 PDF icon Bhag 2 Khanda 16 नगर युवा परिषद संचालन कार्यविधि.pdf कार्यविधि
Bhag 2 Khanda 15 सार्वजनिक निजि साझेदारी नियमावली ७५/७६ 01/06/2019 - 15:45 PDF icon Bhag 2 Khanda 15 सार्वजनिक निजि साझेदारी नियमावली.pdf नियमावली
Bhag 2 Khanda 14 अनौपचारिक शिक्षा शिक्षण सहयोग संचालन निर्देशिका ७५/७६ 01/06/2019 - 15:45 PDF icon Bhag 2 Khanda 14 अनौपचारिक शिक्षा शिक्षण सहयोग संचालन निर्देशिका.pdf निर्देशिका
Bhag 2 Khanda 13 उर्जा विकास सम्बन्धि निर्देशिका ७५/७६ 01/06/2019 - 15:44 PDF icon Bhag 2 Khanda 13 उर्जा विकास सम्बन्धि निर्देशिका.pdf निर्देशिका
Bhag 2 Khanda 12 शिक्षा नियामावली (पहिलो संशोधन ) ७५/७६ 01/06/2019 - 15:43 PDF icon Bhag 2 Khanda 12 शिक्षा नियामावली.pdf नियमावली
Bhag 2 Khanda 11 नक्सा पास परामर्श सेवा कार्यविधि ७५/७६ 01/06/2019 - 15:43 PDF icon Bhag 2 Khanda 11 नक्सा पास परामर्श सेवा कार्यविधि.pdf कार्यविधि
Bhag 2 Khanda 10 सम्पति कर तथा घर जग्गा कर व्यवस्थापन कार्यविधि ७५/७६ 01/06/2019 - 15:42 PDF icon Bhag 2 Khanda 10 घर तथा जग्गा कर.pdf कार्यविधि
Bhag 2 khanda 9 उपभोक्ता समिति गठन , संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ७५/७६ 01/06/2019 - 15:42 PDF icon Bhag 2 khanda 9 उपभोक्ता समिति गठन , संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf कार्यविधि
Bhag 2 Khanda 8 संस्थागत विद्यालय छात्रवृति वितरण कार्यविधि ७५/७६ 01/06/2019 - 15:41 PDF icon Bhag 2 Khanda 8 संस्थागत विद्यालय छात्रवृति वितरण कार्यविधि.pdf कार्यविधि
Bhag 2 Khanda 7 पोखरा पत्रकार कल्याणकारी कोष संचालन निर्देशिका ७५/७६ 01/06/2019 - 15:41 PDF icon Bhag 2 Khanda 7 पोखरा पत्रकार कल्याणकारी कोष संचालन.pdf निर्देशिका
Bhag 2 khanda 6 विपद व्यवस्थापन कोष संचालन नियमावली ७५/७६ 01/06/2019 - 15:40 PDF icon Bhag 2 khanda 6 विपद व्यवस्थापन कोष संचालन.pdf नियमावली
Bhag 2 Khanda 5 घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि ७५/७६ 01/06/2019 - 15:39 PDF icon Bhag 2 Khanda 5 घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि.pdf कार्यविधि
Bhag 2 Khanda 4 स्मार्ट सिटि हव परियोजना संचालन कार्यविधि ७५/७६ 01/06/2019 - 15:39 PDF icon Bhag 2 Khanda 4 स्मार्ट सिटि हव परियोजना संचालन कार्यविधि.pdf कार्यविधि
Bhag 2 Khanda 3 स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि ७५/७६ 12/17/2018 - 13:19 PDF icon Bhag 2 Khanda 3 स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि.pdf कार्यविधि
Bhag 2 Khanda 1 तालिम, गोष्ठी , कार्यशाला तथा अध्ययन भम्रण खर्च सम्बन्धि निर्देशिका ७५/७६ 12/17/2018 - 13:16 PDF icon Bhag 2 Khanda 1 तालिम, गोष्ठी , कार्यशाला तथा अध्ययन भम्रण खर्च सम्बन्धि निर्देशिका.pdf निर्देशिका

Pages